หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเขียว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเขียว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 1700 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหลายลูกติดต่อกัน ดินเป็นดินร่วน พื้นที่ลาดเอียงเล็กน้อย รอบเขาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
หมู่บ้าน : วังน้ำเขียว (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16405 ลว 13 ก.ย.50
ผู้ตรวจสอบ : นายขวัญชัย ยอดเมือง นายธีรพล ศรีโมรา
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะไผ่ชนิดต่างๆ พันธุ์ไม้ที่พบ เต็ง รัง ประดู่ มะค่าโมง ตะคร้อ แดง ผักหวานป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่เหมาะสมจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :