หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูท่าช้างบ้านโพนแพง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูท่าช้างบ้านโพนแพง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 1150 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ภูเขา
หมู่บ้าน : บ้านโพนแพง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.203/14937
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่
สภาพป่า :
    มีไม้ประดู่ ไม้แดง เป็นไม้เด่นในพื้นที่ มีไม้ขนาดกลางขนาดเล็กขึ้นอยู่ทั่วพื้นที่สภาพป่ายังคงความสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ร่วมกันดูแลรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.203/14937
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่
สภาพป่า :
    มีไม้ประดู่ ไม้แดง เป็นไม้เด่นในพื้นที่ มีไม้ขนาดกลางขนาดเล็กขึ้นอยู่ทั่วพื้นที่สภาพป่ายังคงความสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ร่วมกันดูแลรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :