หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปากห้วยแค  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปากห้วยแค
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 275 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านปากห้วยแค (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/11139 ล.ว 21 มิถุนายน 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่อุดมสมบูรณ์ แต่กำลังจะถูกบุกรุกจากนายทุนและชาวบ้านที่ทำกินบริเวณรอบป่า และเป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยผักชี ชาวบ้านอาศัยแหล่งน้ำจากป่าทำการเกษตร ซึ่งชาวบ้านเห็นความสำคัญของผื้นป่าแห่งเดี่ยวของหมู่บ้านที่เหลืออยู่จึงช่วยกันอนุรักา์ ฟื้นฟู ชนิดพรรณไม้สัก เต็ง รัง เหียง พลวง แดง ประดู่ หน่อไม้ แหล่งอาหาร เห็ดต่างๆ แหล่งสมุนไพร มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านปากห้วยแค มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/16046 ล.ว. 4 ส.ค. 53
ผู้ตรวจสอบ : นายจีระ ทรงพุฒิ
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ แต่กำลังจะถูกบุกรุกจากนายทุนและชาวบ้านที่ทำกินบริเวณรอบป่า และเป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยผักชี ชาวบ้านอาศัยแหล่งน้ำจากป่าทำการเกษตรกรรม ซึ่งชาวบ้านเห็นความสำคัญของพื้นป่าแห่งเดียวของหม่บ้านที่เหลืออย่จึงช่วยกันป่าบริเวณนี้ไว้ และดูแลรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ สัก เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประด่ มะค่า ไผ่ แหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพ เห็ดชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านปากห้วยแค มีความประสงค์จขอดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชนในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหม่บ้าน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :