หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมบ้านสุเม่นเหนือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมบ้านสุเม่นเหนือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เนื้อที่ : 1031 ไร่ 0 งาน 34 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสุเม่น จ.สุโขทัย
สถาพทั่วไป : ภูเขา ชนิดดินหินเป็นดินปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านสุเม่นเหนือ (หมู่ 21)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส1605.33/5677 ลงวันที่ 3 เมษ่่ายน 2555
ผู้ตรวจสอบ : นายเจรียงโรจน์ ละอองทัพ
สภาพป่า :
    ป่าดิบชื้นมีชนิดพันธุ์ไม้เล็กใหญ่ขึ้นปะปนกันหนาแน่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :