หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดอยฮางนอก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดอยฮางนอก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 900 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสลับด้วยเนินเขา
หมู่บ้าน : บ้านดอยฮางนอก (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3704 ลว 14 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวภัสราสร พรหมโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ อยู่ระหว่างการฟื้นตัวหลังจากถูกบุกรุกทำลายลงไปในอดีต มีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน เช่น ห้วยผีหลอก ห้วยจอโป่งฝาน ห้วยสวนกอตื๋น พบพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดขึ้นใน พื้นที่ป่า ได้แก่ ประดู่ มะแฟน ส้าน ยาง กางหลวง นอกจากนี้ยังพบไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่หก ไผ่ไร่ และไผ่ข้าวหลาม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/28812 ลว 16 พ.ย. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายพงษเดช รัตนานุกูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :