หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยหินเพลิง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยหินเพลิง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 369 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง จ.เพชรบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ สภาพโดยทั่วไปเป็นดินทรายปนดินเหนียว มีเส้นทางเข้าได้รอบพื้นที่ และพื้นที่โดยรอบๆ ส่วนใหญ่มีไม้จำพวกยูคาลิปตัสและแนวถนนเป็นเขตแบ่งพื้นที่ สทก.-นส.3
หมู่บ้าน : ห้วยหินเพลิง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/9039
ผู้ตรวจสอบ : ม.ร.ว.ชวลิต เกษมสันต์
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์อยู่บนพื้นที่ราบส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง มีไม้จำพวก เหียง พลวง กะบก สน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สมควรให้จัดตั้งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :