หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหลู้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหลู้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 134 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบเนินเขา และภูเขาเตี้ย ๆ มีลำห้วยไคร้และลำห้วยจ้อไหลผ่าน พื้นที่ป่าชุมชนถูกล้อมรอบด้วยที่ทำกินราษฎร ป่าชุมชนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร
หมู่บ้าน : บ้านหลู้ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3704 ลว 14 มี.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวภัสราสร พรหมโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ ได้แก่ ประดู่ เต็ง รัง สมอพิเภก ชิงชัน ตะแบก มะค่าโมง ไผ่ไร่ ไผ่ซาง ไผ่บง สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ งูชนิดต่าง ๆ นกชนิดต่าง ๆ พังพอน กระต่าย อีเห็น ตัวนิ่ม เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/16085 ลว 28 มิ.ย. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายพงษเดช รัตนานุกูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :