หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยหูด แปลง 1-2  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยหูด แปลง 1-2
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 858 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ลักษระดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ 1605.33/4835 ลว.21 มี.ค. 55
ผู้ตรวจสอบ : นายสายัณห์ เกิดมั่น
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ และป่าเต้งรัง ล้อมรอบไปด้วยที่ทำกินของชาวบ้านและพื้นที่ติดเขตอุทยานและยังเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านและยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ไม้ที่มีคุณค่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านเห็นความสำคัญของพื้นป่าแห่งเดี่ยวของหมู่บ้านที่เหลืออยู่จึงช่วยกันป่าบริเวณนี้ไว้และดูแลรักษาป่าจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ สัก เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ มะค่า สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ กล้วยไม้ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านห้วยหูดมีความเข้มแข็งอนุรักษืฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2525
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่กษ 0710.4/8402 ลว.9 เมย. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสวัสดิ์ นาควรี
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่เสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง และป่ากลับฟื้นคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำป่าชุมชน การขอรับสนับสนุนจากกรมป่าไม้จากกรมป่าไม้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :