หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านลีลานนท์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านลีลานนท์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
เนื้อที่ : 16 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : บริเวณที่ตั้งป่าชุมชนบ้านลีลานนท์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ราบสูงระหว่างเนินเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสลับเนินเขา
หมู่บ้าน : บ้านลีลานนท์ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/6253
ผู้ตรวจสอบ : นายประสิทธิ์ นิติวััฒนชัย
สภาพป่า :
    สภาพป่าชุมชน บ้านลีลานนท์ เป็นป่าดิบชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่และเล็กขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :