หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านพุรวก แปลง 1-2  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านพุรวก แปลง 1-2
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 2432 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาดินปนหิน และดินลูกรังปกคลุมด้วยผืนป่า มีความหนาแน่นปานกลางอยู่ติดกับพื้นที่ดินทำกินของชาวบ้าน และพื้นที่ป่าของหมู่บ้านข้างเคียง มีความสูงประมาณ 400-600 เมตร จากระดับน้ำทะเล
หมู่บ้าน : พุรวก (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/9148 ลว 25 พ.ค. 55
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ0710.4/1461
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเดิมที่กำลังฟื้นคืนสภาพความสมบูรณ์ ลักษณะป่าเป็นป่าผสม มีทั้งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเห็น มีทั้งขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ เถาไม้เลื้อยและพืชตระกูลหญ้า ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าแต้ มะค่าโมง ประดู่ มะกอกป่า งิ้ว สมอ กระแจะ ไผ่ป่า ไผ่นวน ไผ่รวก ขี้แรด เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อเนื่อง

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :