หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 99 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300 เมตร เป็นเทือกเขายาวติดต่อกัน และเป็นแนวเส้นแบ่งเขตระวางจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี
หมู่บ้าน : หนองสองห้อง (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3514 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2554
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    โดยทั่วไปเป็นป่าไผ่สลับกับไม้ประจำถิ่น จำพวกประดู่ มะค่าโมง มะค่าแต้ เสลา อินทนิน จำพวกสัตว์ป่าที่พบเห็น กระต่าย อีเห็น ชะมด กระรอก ไก่ป่า และนกชนิดต่าง ๆ จากสภาพป่าเป็นไม้รุ่นที่ 2 สูงประมาณ 10-15 เมตร
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :