หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังดุม (แปลง 1-3)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังดุม (แปลง 1-3)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 884 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : บ้านวังดุม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ มีพื้นที่ราบลุ่ม มีภูเขาหินขาดใหญ่ มีต้นไม้ขึ้นอยู่ตามไหล่เขาเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ขนาดเล็ก ซึ่งไม้ขนาดใหญ่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ไปหมดแล้ว
หมู่บ้าน : วังดุม (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3756 ลว 8 มี.ค. 59
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16917 ลว 21 กันยายน 2550
ผู้ตรวจสอบ : นางสมจิตร์ หวังดิลก
สภาพป่า :
    สภาพป่าที่พบเห็นในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังดุม ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ขนาดเล็ก ที่เริ่มจะโต ซึ่งไม้ขนาดใหญ่จะถูกใช้ประโยชน์ไปเป็นจำนวนมาก ไม้ที่พบเห็นในพื้นที่ เช่น ไม้เต็ง รัง แดง ประดู่ มะค่าโมง ขานาง เสลา อินทนิล และสัตว์ป่าที่พบเห็นในพื้นที่ ชะมด อีเห็น ตัวนิ่ม ไก่ป่า และนกนานาชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :