หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาพุชี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาพุชี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 4000 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหลายลูกติดต่อกันเป็นเทือกยาว วางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกลาดส่วนใหญ่จึงลาดเทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณพื้นที่รอบเทือกเขาเป็นพื้นที่ลอนเคลื่อนไม่สมำ่เสมอ มีการทำไร่และสวนผลไม้บริเวณบนเขามีร่องน้ำ กระจายอยู่ทั่วไปเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารรอบเทือกเขา ดินบนเขาเป็นดินร่วนปนหินปะปราย บริเวณเชิงเขาด้านล่างของดินเป็นดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บุ่งยาง (หมู่ 6), หนองยายเงิน (หมู่ 2), ทุ่งกว้าง (หมู่ 5), เขาโล้น (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/6917 ลว 11 เมษายน 2554
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวปนาฬี มังกรศักดิ์สิทธิ์
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ โดยเฉพาะเชิงเขาและไหล่เขา ส่วนบนเขามีป่าเต็งรังผสมอยู่ มีไม้ไผ่ขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณเชิงเขาและไหล่เขา สภาพพื้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ไม่มีไม้ขนาดใหญ่ให้พบเห็น ไม้พื้นล่างขึ้นหนาแน่น พันธุ์ไม้ที่พบ ประดู่ มะค่าโมง เสลา ไผ่ชนิดต่างๆ พฤกษ์ เกร็ดดำ มะเกลือ หว้า อินทนิล โมกมัน ตีนนก แดง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นพื้นที่เหมาะสมจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :