หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บุตาต้อง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บุตาต้อง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 230 ไร่ 0 งาน 65 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ป่าชุมชนนากลาง-นากลางพัฒนา หมู่ที่ 1, 9 มี 2 แปลง แปลงแรกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านนากลาง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลเมตร แปลงที่ 2 อยู่ทางทิศใต้ของบ้านนากลาง หมู่ที่ 1 ติดกับหมู่บ้าน ดินเป็นดินร่วนปนทราย เป็นที่ราบลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก เป็นป่าเต็ง รัง มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น
หมู่บ้าน : บุตาต้อง (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/13024
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีพรรณไม้ขึ้นกระจ่ายอยู่ทั่วไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :