หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านนากลาง-นากลางพัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านนากลาง-นากลางพัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 367 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ป่าชุมชนนากลาง-นากลางพัฒนา หมู่ที่ 1, 9 มี 2 แปลง แปลงแรกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านนากลาง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลเมตร แปลงที่ 2 อยู่ทางทิศใต้ของบ้านนากลาง หมู่ที่ 1 ติดกับหมู่บ้าน ดินเป็นดินร่วนปนทราย เป็นที่ราบลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก เป็นป่าเต็ง รัง มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น
หมู่บ้าน : นากลางพัฒนา (หมู่ 9), นากลาง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/13024 ลว. 17 ก.ค. 55
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    ค่อนข้างสมบูรณ์ พรรณไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง อ้อยช้าง สะเดา มะค่าแต้ ขี้เหล็ก ตะขบป่า ติ้ว หนามตะคอง พับพลา ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ เล็บเหยี่ยว เพ็ก กระเจียว เปราะหอม กระดูกอึ่ง โด่ไม่รู้ล้ม สาบเสือ ป่านศรนารายณ์ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :