หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง-ห้วยยาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง-ห้วยยาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 152 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484, ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ลักษณะป่าชุมชนบ้านหนองม่วง-ห้วยยางดินเป็นดินร่วนปนทราย มีถนนตัดเข้าบ้านโคกสะอาดผ่ากลาง พื้นที่เป็นที่ลาดลุ่ม น้ำจะไหลจากทิศตะวันออก ไปทิศตะวันตก มีชนิดไม้หลายชนิด เป็นแหล่งอาหารจากป่าชุมชน
หมู่บ้าน : ห้วยยาง (หมู่ 7), หนองม่วง (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/15119 ลว. 2 ส.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง ประเภทที่ดิน เป็นที่ดินพลเมืองใช้ร่วมกัน ชนิดไม้ เช่น เต็ง รัง เหียง แดง ประดู่ป่า พลวง ตีนนก มะกอกเกลื้อน ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาต ให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :