หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านบุตะเภา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านบุตะเภา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 46 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมายแปลงที่ 2 จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ลาดเอียงจากทิศเหนือลงมาทางทิศตะวันใต้ ดินเป็นดินร่วนปนทราย ชุมชนได้ปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัสเพื่อเป็นกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ ป่าพิมาย แปลง 2 ”
หมู่บ้าน : ทับสวาย (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/6902 ลว. 11 เม.ย. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    สภาพป่า เป็นป่าสงวน “ ป่าพิมายแปลง 2 ” ชนิดไม้ ได้แก่ ยูคาลิปตัส มะค่าแต้ ขี้เหล็ก กระถินพิมาน สะเดา ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาต ให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :