หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านโคกสะอาด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านโคกสะอาด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 415 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม ลาดเอียง จากด้านทิศตะวันออก ไปทิศตะวันตก ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีร่องน้ำเซาะ บริเวณป่าหลายจุด
หมู่บ้าน : บ้านโคกสะอาด (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/15119 ลว. 2 ส.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    ประเภทที่ดิน หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทั้ง 2 แปลง เป็นป่าเต็ง รัง ชนิดไม้ เช่น เต็ง รัง ประดู่ ฯลฯ แหล่งอาหาร เห็ดต่างๆ เห็ดไคล เห็ดต่างๆ สมุนไพร โด่ไม่รู้ล้ม ปีกไก่ดำ ส่องฟ้า และตีนตั่ง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่า เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาต ให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :