หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 1446 ไร่ 0 งาน 91 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหินปนลูกรัง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 237-269 เมตร
หมู่บ้าน : ชัฎน้ำเิงิน (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีความสมบูรณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไผ่สลับไม้ยืนต้น ซึ่งไม้ที่พบเห็นได้ คือ ไผ่รวก ไผ่นวล ไม้ประดู่ ไม้ชงโค ไม้มะกอก เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้ต่ออายุการจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :