หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านย่าสร้อย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านย่าสร้อย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 387 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : หมู่บ้านย่าสร้อย พื้นที่ส่วนใหญ่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 20 เมตร ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีภูเขาขนาดเล็กทอดยาวจากทิศเหนือลงมาโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน ซึ่งทางด้านใต้ของภูเขาอยู่ในเขตของหมู่บ้านย่าสร้อย พื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 248 เมตร
หมู่บ้าน : ย่าสร้อย (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/9144
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมเต็งรัง พรรณไม้ที่พบ ประดู่ แดง เต็ง รัง กระพี้จั่น เหียง กระโดน ตะแบก มะค่าแต้ มะค่าโมง พฤกษ์ พันชาด เสี้ยว ชงโค มะขามป้อม ยอป่า โมกมัน งิ้ว อ้อยช้าง ติว มีไผ่รวกขึ้นอยู่บรเวณรอบชายเขา พืชอาหารป่า ได้แก่ ผักหวาน อีนูน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ราษฎรบ้านย่าสร้อย ได้ใช้ประโยชน์จากป่าในการเป็นแหล่งอาหาร โดยดูแลรักษาป่าชุมชน บริเวณป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาบ้านกลำ มาเป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งเกิดผลดีกับป่าบริเวณดังกล่าว การอนุญาตให้ชุมชนจัดทำโครงการ ป่าชุมชน ในบริเวณที่ขออนุญาต จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการวางแผนการจัดการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน จึงเห็นควรอนุญาต ให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :