หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังมะละกอ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังมะละกอ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เนื้อที่ : 336 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบภูเขา มีเส้นทางถนนเข้าได้ถึงพื้นที่ มีสภาพเป็นดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านวังมะละกอ (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3388
ผู้ตรวจสอบ : นายอดุลย์เดช ขุนทอง
สภาพป่า :
    เป็นป่าสมบูรณ์ มีไม้รวก ไผ่นวล ไม้มะค่า กระพี้ สามพันตา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เหมาะสมที่จะตั้งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ตามฤดูกาล

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :