หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาแหลม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาแหลม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 647 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : หมู่บ้านเขาแหลม พื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมไม่ถึง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 40 เมตร ดินเป็นดินทราย มีภูเขาขนาดเล็ก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 264 เมตร อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : บ้านเขาแหลม (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 3683/62 ลว 29 ตค 62
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/9144
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    ราษฎรบ้านเขาแหลม ได้ใช้ประโยชน์จากป่าในการเป็นแหล่งอาหาร โดยดูแลรักษาป่าชุมชน บริเวณป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาแหลม มาเป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งเกิดผลดีกับป่าบริเวณดังกล่าว การอนุญาตให้ชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชน ในบริเวณที่ขออนุญาต จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน จึงเห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ราษฎรบ้านเขาแหลม ได้ใช้ประโยชน์จากป่าในการเป็นแหล่งอาหาร โดยดูแลรักษาป่าชุมชน บริเวณป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขาแหลม มาเป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งเกิดผลดีกับป่าบริเวณดังกล่าว การอนุญาตให้ชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชน ในบริเวณที่ขออนุญาต จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน จึงเห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :