หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านธรรมามูลเหนือวัด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านธรรมามูลเหนือวัด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 623 ไร่ 0 งาน 84 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : หมู่บ้านธรรมามูลเหนือวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 20 เมตร ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน มีภูเขาขนาดเล็ก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 186 เมตร อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : ธรรมมามูลเหนือวัด (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 4018/62 ลว 21 พย 62
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.4/9144
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    พื้นที่ป่าบริเวณเขากระดี่ มีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางขึ้นอยู่ทั่วไป มีไผ่รวกขึ้นอยู่หนาแน่นบริเวณรอบๆ ชายเขา และกระจายอยู่ทั่วไป ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ป่า แดง กระพี้จั่น มะตูม กระถิน แสลงพัน แจง สะเดา ตะขบป่า เสี้ยว งิ้ว ข่อย มะเกลือ ยอป่า สวอง มะขามป้อม เปล้าใหญ่ ไม้พื้นล่างที่พบ ได้แก่ บุก เปราะป่า สาบเสือ กระเจียว ปอบิด และปรงป่า มีลูกไม้ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ นกชนิดต่างๆ แย้ กระรอก กระแต งู
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ราษฎรบ้านธรรมามูลเหนือวัด ได้ใช้ประโยชน์จากป่าในการเป็นแหล่งอาหาร โดยดูแลรักษาป่าชุมชน บริเวณป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บริเวณเขากระดี่ มาเป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งเกิดผลดีกับป่าบริเวณดังกล่าว การอนุญาตให้ชุมชนจัดทำโครงการ ป่าชุมชนในบริเวณที่ขออนุญาต จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน จึงเห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :