หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนท่าวังไทร  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนท่าวังไทร
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 340 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียง จากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้ ดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น
หมู่บ้าน : บ้านท่าวังไทร (หมู่ 2), บ้านบุกระทิง (หมู่ 17), บ้านวังไผ่ทอง (หมู่ 21)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/18762 ลว 26 ก.ย. 55
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง เป็นป่าดิบแล้ง ชนิดพรรณไม้ที่พบได้แก่ ยางนา กระบก ไทร แต้ว ไผ่ หนามสนิม คนฑา ก่อ กระโดน ชิงชัน มะหาด กระบก ไม้ชั้นกลาง ที่พบได้แก่ เพกา มะขามป้อม มะไฟป่า ส้มเสี้ยว สัตว์ป่าที่พบ เก้ง กระทิง หมูป่า หมี ไก่ป่า เสือปลา หมาใน กระแต ชะมด อีเห็น งู ช้าง นก กระรอก แย้ อึ่ง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/18762 ลว 26 ก.ย. 55
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาภูหลวง เป็นป่าดิบแล้ง ชนิดพรรณไม้ที่พบได้แก่ ยางนา กระบก ไทร แต้ว ไผ่ หนามสนิม คนฑา ก่อ กระโดน ชิงชัน มะหาด กระบก ไม้ชั้นกลาง ที่พบได้แก่ เพกา มะขามป้อม มะไฟป่า ส้มเสี้ยว สัตว์ป่าที่พบ เก้ง กระทิง หมูป่า หมี ไก่ป่า เสือปลา หมาใน กระแต ชะมด อีเห็น งู ช้าง นก กระรอก แย้ อึ่ง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :