หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านใหม่ซับระวิง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านใหม่ซับระวิง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 215 ไร่ 0 งาน 20 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน ดินเป็นดินลูกรังปนดินทราย และมีพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านอยู่โดยรอบโครงการ
หมู่บ้าน : บ้านใหม่ซับระวิง (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2555ปีที่สิ้นสุด : 2560
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/20077 ลว 16 ต.ค. 56
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
    เป็นป่าธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้ขึ้นกระจายอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่า เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :