หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ (หมู่ 9)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ (หมู่ 9)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 45 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ป่าชุมชนบ้านหนองไผ่ทั้ง 3 แปลงอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม แปลงที่ 1 เป็นป่าช้าเก่า ปัจจุบันเลิกฝังศพแล้ว แปลงที่ 2 ชาวบ้านเคยปลูกยูคาลิปตัส เมื่อปี 2536 แปลงที่ 3 ใช้เป็นสนามฟุตบอล และลานกีฬาประจำหมู่บ้าน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านหนองไผ่ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/17381 ลว 26 ส.ค. 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง เสื่อมโทรมในแปลงที่ 2 และ 3 เอกสารสิทธิ์เป็นหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.)ทั้ง 3 แปลง ชนิดพรรณไม้ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ มะค่าแต้ แดง สะเดา ขี้เหล็ก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาต ให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :