หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังโป่งเหนือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังโป่งเหนือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 671 ไร่ 0 งาน 12 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : ลักษณะดินเป็นดินปนกรวด ลึก 3 เมตร เฉพาะแปลงเขาดิน ทั้ง 4 แปลง แต่ละแปลงจะเป็นเนินสลับกับที่ราบลุ่ม น้ำจะไหลจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านทั้ง 4 แปลง เป็นที่ราบ อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11), บ้านวังโป่งเหนือ (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที ทส 1605.33/25665
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    อยู๋ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกระสัง และป่าลำพญากลาง แปลงเขาดินทั้ง 4 แปลง และหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) แปลงที่ 4 และ 5 ได้แก่ แปลงดอนหัน และแปลงป่าช้า จะเป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดไม้ที่พบ เช่น ไผ่ป่า ประดู่ แดง ตะคร้อ สะเดา ขี้เหล็ก ชงดค ตะแบก มะขามป้อม มะกอกป่า ฯลฯ ส่วนแปลงเขาดินทีฃั้ง 4 แปลง เป็นป่าเต็งรัง ชนิดไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ พะงาด พฤกษ์ กระพี้เขาควาย อ้อยช้าง ยุคาลิปตัส ตะขบป่า หนามสนิม เล็บเหยี่ยว สะเดา หนามตะคอง และแดง เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาต ให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :