หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนโคกกุง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนโคกกุง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2542
ที่ตั้ง : ต.ช่องแมว อ.กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 400 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ลาดเอสียงจากด้านทิศเหนือไปยังทิศใต้ ด้านทิศตะวันตกเคยผ่านการบุกรุกทำไร่มาก่อน ปัจจุบันไม่มีแล้ว
หมู่บ้าน : โนนกอก (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/28051 ลว. 8 พ.ย. 2542
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังป่า
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีความหนาแน่นของไม้ปานกลาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลรักษาสภาพป่าแห่งนี้ติดต่อกันเป็นเวลานานมาแล้ว โดยได้มีการจัดการดูแลรักษาในรูแปบบป่าชุมชน แต่ยังขาดการจัดตั้งกลุ่ม และกฎ กติกาข้อบังคับต่างๆ ในการบังคับใช้ รวมทั้งการกำหนดแนวเขตที่ชัดเจน จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :