หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 100 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : มีสภาพเป็นที่ราบ จะลาดเอียงจากด้านทิศใต้ไปทางทิศเหนือ
หมู่บ้าน : กุดพิมาน (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2542ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/31875 ลว. 23 ธ.ค. 2542
ผู้ตรวจสอบ : นายธีระ โค้วประสิทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่ไม่สมบูรณ์นัก พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ เช่น สะเดา สะแก ตะโก มะเกลือ ผักหวาน ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากสภาพพื้นที่ป่าเดิมได้เสื่อมสภาพไปหมดแล้ว มีลูกไม้ขึ้นอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่หากชุมชนมีการดูแลรักษากันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฟื้นฟูสภาพขึ้นมาใหม่ก็จะเกิดผลดีแก่ชุมชน เห็นควรอนุญาตให้ดำเนินการตามที่ขอไว้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :