หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองจาน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองจาน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ช่องแมว อ.กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 1200 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ลาดเอียงจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ มีสระน้ำที่ขุดไว้ใช้ประโยชน์อยู่ด้านทิสตะวันออกของพื้นที่
หมู่บ้าน : หนองจาน (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/4625 ลว.25 ก.พ. 2543
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    สภาพป่าเดิมเคยถูกชาวบ้านบุกรุกทำลาย ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้จนใท่สุด ส.ป.ก. ได้กันไว้เป็นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้าน ชนิดป่าจะเป็นป่าเต็ง รัง พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ส่วนมาก จะเป็น เต็ง รัง เหียง พลวง มะค่าแต้ ประดู่ แดง พันชาด มะขามป้อม อ้อยช้าง มะกอกเลื่อม ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ หญ้าเพ็ก ปอขี้ตุ่น หญ้าสาบเสือ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการร่วมกันดูแลรักษาป่าแห่งนี้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งมีการดูแลและจัดการให้ประโยชน์จากป่าอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการตั้งกฎ กติกา และข้อบังคับใช้ป่ารวมทั้งแผนงานในการจัดการ จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :