หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองนกเป็ด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองนกเป็ด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.บ้านยาง อ.กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 85 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพิมาย จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ลาดเอียงจากตะวันตกไปทางตะวันออก มีการขุดคลองล้อมรอบทุกด้าน ดินร่วนปนดินทราย มีลูกรังกระจายเต็มพื้นที่
หมู่บ้าน : หนองนกเป็ด (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/8010 ลว.30 มี.ค. 2543
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำการเกษตรมาก่อน แต่ปัจจุบันได้ฟื้นคืนสภาพเดิม ชนิดป่าเป็นป่าเบญจพรรณแล้ง ไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ พันชาด มะค่าแต้ นนทรี อ้อยช้าง ประดู่ แสมสาร ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการร่วมกันดูแลรักษาป่าแห่งนี้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งมีการดูแลและจัดการให้ประโยชน์จากป่าอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการตั้งกฎ กติกา และข้อบังคับใช้ป่ารวมทั้งแผนงานในการจัดการ จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :