หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนโคกโสกขี้หนู  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนโคกโสกขี้หนู
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.ไพล อ.กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 2240 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ลาดเอียง โดยมีถนนผ่ากลางแปลงป่า ดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : โคกโสกขี้หนู (หมู่ 1), กุดน้ำใส (หมู่ 10), ใหม่ทะเมนชัย (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/19668 ลว 12 ตุลาคม 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่จะเป็นพวก ไม้เต็ง รัง เหียง พลวง มะค่าแต้ แดง มะขามป้อม ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ สาบเสือ ปอขี้ตุ่น พืชสมุนไพรที่พบได้แก่ กระเจียว เปราะหอม ผักสามสิบ กำลังเสือโคร่ง ผักหวาน สัตว์ป่าที่พบได้แก่ แย้ อึ่ง กิ้งกา งู
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลา่ติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนดกฎ กติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้วเพื่อให้เกิดผลดีต่อการรักษาป่าชุมชนนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุนเป็นการต่อเนื่องตามคำที่ขอ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/8010 ลว.30 มี.ค. 2543
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเคยบุกรุกทำการเกษตรมาก่อน สภาพป่าเป็นป่าเต็ง รัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการร่วมกันดูแลรักษาป่าแห่งนี้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งมีการดูแลและจัดการให้ประโยชน์จากป่าอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการตั้งกฎ กติกา และข้อบังคับใช้ป่ารวมทั้งแผนงานในการจัดการ จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :