หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนป่าหนองพรม-โคกผักหวาน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนป่าหนองพรม-โคกผักหวาน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.สำนักตะคร้อ อ.กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 160 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : ป่าโคกหนองพรม พื้นที่ลาดเอียงจากตะวันตกไปตะวันออก มีลำห้วยไหลผ่านอยุ่กลางป่า มีที่นากันระหว่างป่าโคกผักหวานและโคกหนองพรม ดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : โนนสมบูรณ์ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/8010 ลว. 30 มี.ค. 2543
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    สภาพป่า เป็นป่าเต็งรัง ที่เคยผ่านการบุกรุกมาก่อนทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรม พันไม้ได้แก่ เต็ง รัง แดง มะค่าแต้ อ้อยช้าง ระไหว ระเวียง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการดูแลรักษาสภาพป่าแห่งนี้ไว้ในรูปแบบป่าชุมชน เป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี โดยใช้เป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ แหล่งเก็บอาหารและพืชสมุนไพร หากมีการอนุญาตให้มีการอนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชนจะเกิดผลดีกับการดูแลรักษาป่าแห่งนี้ จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :