หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนหนองสะแกแปน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนหนองสะแกแปน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 43 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบมีถนนลูกรังผ่ากลาง พื้นที่ลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงใต้
หมู่บ้าน : หนองไทร (หมู่ 4), ไทรงาม (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/1378 ลว. 17 ม.ค. 2544
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเสื่อมสภาพ เดิมเป็นป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากสภาพพื้นที่เดิมได้เสื่อมสภาพไปหมดแล้ว มีลูกไม้ขึ้นอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ หากชุมชนมีการดูแลรักษากันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกพื้นฟูสภาพขึ้นมาใหม่ก็จะเกิดผลดีแกชุมชน จึงเห็นควรอนุญาตให้ดำเนินการตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :