หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาพัง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาพัง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 30 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ที่ลาดเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราบ
หมู่บ้าน : เขาพัง (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/6200
ผู้ตรวจสอบ : นางนันทนา บุณยานันต์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณมีต้นไม้เด่น ได้แก่ ตะคร้อ แดง ตะแบก เกว้า ไผ่ สัตว์ป่าที่เคยพบเห็น ได้แก่ นก กระรอก ชะมด เสือแมว ไก่ป่า เม่น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรได้รับการอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนในพื้นท่ีป่าเขาพัง หมู่ท่ี 3 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :