หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านหนองงูเหลือม (แปลง 1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านหนองงูเหลือม (แปลง 1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 83 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบความสูงจากระดับน้ำทะเล 200 เมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วน มีหินแผ่นประปรายมีน้ำพุ
หมู่บ้าน : หนองงูเหลือม (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/4727
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้ เช่น พฤราช์ ตะคร้ำ ชงโค ไผ่ ส่วนไม้พื้นล่างเป็นพวกไม้ผกากรองป่า พื้นที่บางส่วนชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกป่าในวันสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ นกชนิดต่าง ๆ สัตว์เลื้อนคลาน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนให้จัดทำโครงการป่าชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :