หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสระกลอย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสระกลอย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 1199 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชัฎใหญ่ และป่าเขาสูง จ.กาญจนบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบติดภูเขา ลักษณะเป็นก้นกระทะเวลาฝนตกน้ำไหลผ่านหมู่บ้าน ลักษณะดินจะเป็นดินทราย การอุ่มน้ำของดินไม่ดีนัก
หมู่บ้าน : สระกลอย (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16917
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสมจิตร์ หวังดิลก
สภาพป่า :
    เป็นป่า เต็ง รัง ผสมกับป่าไผ่ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านลูกไม้ในช่วงสมัยก่อนชาวบ้านสระกลอยมีการใช้ประโยชน์ไม้กันเป็นอย่างมาก จึงทำให้ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว ต่อมาโดยมีแกนนำเป็นผูใหญ่บ้านจึงอนุลักษณ์ป่าที่เหลือ อยู่จนถึงปัจจุบัน ไม้ที่พบเห็นในป่า เช่น มะขามป้อม เต็ง รัง แดง ประดู่ มะค่าโมง มะค่าแต้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :