หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขานางพิมพ์ (แปลง 1-5)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขานางพิมพ์ (แปลง 1-5)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 1255 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบซึ่งมีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้าน ลักษณะต้นไม้ที่พบเห็นในพื้นที่เป็นป่าไม้ไผ่รวก สลับกับไม้ท้องถิ่น ได้แก่ แดง ประดู่ มะค่าโมง แจง ตะคร้อ มะม่วงป่า สะเดา เป็นต้น
หมู่บ้าน : เขานางพิมพ์ (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16917
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสมจิตร์ หวังดิลก
สภาพป่า :
    โดยทั่วไปเป็นไม้รุ่นที่ 2 ซึ่งไม้รุ่นแรกถูกชาวบ้านตัดมาใช้ประโยชน์หมดแล้ว รุ่นที่ 2 สภาพป่ามีทรงพุ่มขนาดกลาง และไม้ขนาดใหญ่สลับกันไป ชาวบ้านเขานางพิมพ์ ได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นายแล้ว ชาวบ้านจึงขอจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :