หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยองคต  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยองคต
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 114 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : บริเวณที่อยู่อาศัยของชุมชน และที่ดินทำกินของชาวบ้านเป็นพื้นที่ราบ และที่ราบเชิงเขา บริเวณป่ามีลักษณะเป็นภูเขาขนาดกลาง ลักษณะดินเป็นดินร่วนและดินลูกรัง ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 250-380 เมตร จากระดับน้ำทะเล
หมู่บ้าน : ห้วยองคต (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20797
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    โดยทั่วไปลักาณะเป็นป่าเบญจพรรณ มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเห็น ได้แก่ ประดู่ มะกอกป่า มะค่าโมง มะค่าแต้ ตะครึก หว้าป่า ไม้แดง ตะโก ผักหวานป่า ต้นซาก ฝาง ไผ่รวก ไผ่นวน เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนให้หมู่บ้านห้วยองคตจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :