หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมขนบ้านสมเด็จเจริญ (แปลง 1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมขนบ้านสมเด็จเจริญ (แปลง 1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 1428 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นเทือกเขา ปกคลุมด้วยผืนป่าขนาดใหญ่ ติดต่อกันหลายหมู่บ้านและเป็นเขาขนาดเล็ก มีระดับความสูง 300-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล
หมู่บ้าน : สมเด็จเจริญ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/2973
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    มีสภาพความสมบูรณ์ปานกลาง ลักษณะป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เช่น ประดู่ มะค่าแต้ ตะแบก ตะครึก คาง มะกอกป่า ไผ่ป่า ไผ่รวก ไผ่ซางนวล เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :