หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหวังใหม่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหวังใหม่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 56 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบซึ่งมีภูเขาอยู่กลางหมู่บ้าน ที่ทำกินของชาวบ้านล้อมรอบ ลักษณะดินจะเป็นดินดำปนทรายไม่อุ้มน้ำ
หมู่บ้าน : หวังใหม่ (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16917
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสมจิตร์ หวังดิลก
สภาพป่า :
    เป็นป่าไผ่รวกสลับกับไม้ขนาดเล็ก เช่น มะขามป้อม เสลา แดง อินทนิล เป็นต้น หมู่บ้านหวังใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาขนาดเล็กอยู่ลูกเดียวอยู่กลางหมู่บ้าน จึงเป็นป่าไม้ที่เหลืออยู่แห่งเดียว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสนับสนุนให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :