หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านรางเฆ่ (แปลง 1-3)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านรางเฆ่ (แปลง 1-3)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 996 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านรางเฆ่ หมู่ท่ 6 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง เป็นที่ราบ และมีภูเขาขนาดใหญ่เป็นแนวขนานหมู่บ้าน และมีต้นไม้ขนาดกลางขึ้นเป็นจำนวนมากสลับกับไผ่ และป่าเบญจพรรณ ที่อยู่แนวเดียวกับป่าสงวนแห่งชาติป่าชัฎใหญ่ และป่าเขาสูง
หมู่บ้าน : รางเฆ่ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20797
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    โดยทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ ไม้ที่พบเห็น ได้แก่ แดง ประดู่ มะค่าโมง ขานาง หว้า อินทนิล เสลา และไผ่ชนิดต่าง ๆ สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ อีเห็น ชะมด กระรอก กระแต ไก่ป่า และนกชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรให้จัดทำโครงการป่าชถุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :