หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโป่งช้าง (แปลง 1-5)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโป่งช้าง (แปลง 1-5)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 418 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาขนาดกลาง และมอเขาขนาดเล็กที่มีความสูง 260 เมตร จากระดับน้ำทะเล รอบ ๆ พื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน
หมู่บ้าน : โป่งช้าง (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16917
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสมจิตร์ หวังดิลก
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ บางพื้นที่เสื่อมโทรมลงไปบ้าง ลักษณะป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเห็น ได้แก่ ตะแบก ตะโก แดง มะค่าแต้ โมกมัน ไผ่ป่า ไผ่รวก ไผ่นวน เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ ไก่ป่า กระแต แย้ กระต่ายป่า นกนานาชนิด เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสนับสนุนจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :