หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนโคกหนองงาช้าง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนโคกหนองงาช้าง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 415 ไร่ 0 งาน 67.2 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ
หมู่บ้าน : บึงทับปรางค์ (หมู่ 9), บึงทับปรางค์ (หมู่ 10), หนองสำโรง (หมู่ 11), โพธิ์ทอง (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/2396 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายวิทยา นาคศิริ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ผสมป่าละเมาะ มีลูกไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่ประปราย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนบริเวณรอบป่าและ อบต.โชคชัย ได้มีการดูแลและใช้ประโยชน์ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยเริ่มมีการกำหนด กฎกติกาข้อบังคับบางส่วนแล้วแต่ยังไม่มีคณะกรรมการสำหรับดูแลป่าแห่งนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อการรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดตั้งโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :