หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมขนบ้านหนองตะโก (แปลง 1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมขนบ้านหนองตะโก (แปลง 1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 323 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : แปลงที่ 1 บริเวณพื้นที่ที่ทำโครงการด้านทิศเหนือของเทือกเขา ซึ่งวางตัวตามแนวทิศตะวันตกเฉยงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีทิศทางลาดชันไปทางทิศเหนือ พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 80-220 เมตร สภาพดินเป็นลูกรังความอุดมสมบูรณ์ต่ำ แปลงท่ 2 เป็นเนินเขาลูกโดด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแปลงที่ 1 ลักษณะค่อนข้างกลมสภาพดินเป็นดินลูกรัง ความสมบูรณ์ต่ำ เช่นเดียวกับแปลงที่ 1
หมู่บ้าน : หนองตะโก (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20797
ผู้ตรวจสอบ : นายประทีป เอกฉันท์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณสลับป่าเต็ง รัง ไม้ที่พบเห็นจำพวก แดง ประดู่ มะค่าแต้ อินทนิล เสลา มะขามป้อม สลับป่าไผ่เป็นบางส่วน สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ อีเห็น ชะมด กระต่าย พังพร และจำพวกไก่ป่า และนกชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :