หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านบางนอนใน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านบางนอนใน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
เนื้อที่ : 28 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าละอุ่น และป่าราชกรูด จ.ระนอง
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เนินเขา มีห้วยน้ำตกพ่อตาไหลผ่าน
หมู่บ้าน : บางนอนใน (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/22400 ลว 27 ต.ค. 52
ผู้ตรวจสอบ : นายวิจิตร เกิดสม
สภาพป่า :
    ค่อนข้างสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรส่งเสริมให้จัดตั้งป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนปลูกทดแทน จะได้เป็นแหล่งหาอาหาร และพักผ่อนในอนาคต

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :