หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังแย้ (แปลง 1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังแย้ (แปลง 1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 694 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นป่าภูเขาขนาดใหญ่ที่ระดับความสูง 280 เมตร จากระดับน้ำทะเล บริเวณรอบป่าเป็นที่ราบเชิงเขา ชาวบ้านใช้เป็นที่ทำการเกษตร
หมู่บ้าน : วังแย้ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : ปีที่สิ้นสุด :
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ :
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสมจิตร์ หวังดิลก
สภาพป่า :
    แต่เดิมสภาพป่ามีความสมบูรณ์มาก มีความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะป่าเป็นป่าเบญจพรรณ หลังจากที่ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยมีการแผ้วถางป่า และตัดไม้เผาถ่านทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรมลง ปัจจุบันชาวบ้านมีการอนุรักษ์ป่ามากขึ้นทำให้ป่าเริ่มคืนสภาพดีขึ้นเหมือนดังเดิม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :