หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกระพร้อยสองข้าม (แปลง 1-4)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกระพร้อยสองข้าม (แปลง 1-4)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 1187 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองรี จ.กาญจนบุรี
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา พื้นที่มีระดับความสูง 170-403 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีลำห้วยสำคัญ คือ ลำห้วยกระพร้อยตัดผ่านหมู่บ้าน รอบบริเวณป่าเป็นที่ดินของชาวบ้าน
หมู่บ้าน : กระพร้อยสองข้าม (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16917
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสมจิตร์ หวังดิลก
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง ค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วยพรรณไม้นานาชนิด เช่น ประดู่ แดง ตะแบก มะค่าแต้ มะกอกป่า เต็ง รัง สมอ งิ้ว เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ ไก่ป่า อีเห็น กระแต ตุ่น กระต่ายป่า แย้ พังพอน เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :