หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ (แปลง 1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ (แปลง 1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 3981 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเทือกเขาใหญ่ พื้นที่เชื่อมต่อหลายหมู่บ้าน พื้นที่มีระดับความสูง 190-598 เมตร จากระดับน้ำทะเล ลักษณะดินเป็นดินร่วน ป่าไม้มีลักษณะเป็นป่ารกทึบ มีลำห้วยตัดผ่าน 1 สาย คือห้วยแม่ตะกึง รอบบริเวณป่าเป็นที่ดินทำกินของชาวบ้าน
หมู่บ้าน : ห้วยใหญ่ (หมู่ 13)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16917
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสมจิตร์ หวังดิลก
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความสมบูรณ์อยู่ ลักาณะป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเห็นมีทั้งไม้เรือนยอดขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ได้แก่ ประดู่ มะกอก ขี้แรด คางหิน มะค่าโมง มะค่าแต้ ยอป่า งิ้ว สมอ ไผ่รวก ไผ่นวน เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ หมูป่า ไก่ป่า กระรอก กระแต อีเห็น กระต่ายป่า นกชนิดต่าง ๆ ป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรสนับสนุนจัดทำโครงการป่าชุมขน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :