หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหินลับ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหินลับ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 397 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาที่ราบเขิเขาภูฉมวก ดินเป็นดินทราย มีพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านอยู่รอบๆ พื้นที่ป่า
หมู่บ้าน : หินลับ (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/7374
ผู้ตรวจสอบ : นายธีระ โค้วประสิทธิ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีสภาป่าหนาแน่น ค่อนข้างสมบูรณ์ พรรณไม้ที่พบได้แก่ ประดู่ เด็ง รัง แดง มะค่าแต้ มะค่าโมง พลวง ไม้พื้นล่าง ได้แก่ หญ้าเพ็ก หญ้าคา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนด กฎ กติกาข้อบังคับ และมีคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไปเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่องตามที่ขอ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/1474 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :